Đây là chợ cá hải sản Mũi Né ngư dân đánh bắt buổi tối về bờ buổi sáng cá mực rất tươi sống họ điều buôn bán tại đây và chuyển đi.

This is this is the seafood market Mui Ne. Fishermen catch fish in the evening and bring them to shore in the morning. There is very fresh squid they trade here and move away. 

Đây là chợ cá hải sản Mũi Né ngư dân đánh bắt buổi tối về bờ buổi sáng cá mực rất tươi sống họ điều buôn bán tại đây và chuyển đi.

This is this is the seafood market Mui Ne. Fishermen catch fish in the evening and bring them to shore in the morning. There is very fresh squid they trade here and move away.